جلسه بازگشايي پاكات آزادشهر۷

با توجه به اتمام زمان دریافت پاکات و ارزیابی های فنی و مالی بعمل آمده براساس مستندات و مدارک ارائه شده متقاضیان محترم، جلسه بازگشایی پاکات در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ ساعت ۱۳ در محل گروه توسعه ساختمان تدبیر برگزار گردید.

مساحت زمین: ۴۲۰ متر مربع

زیربنای کل: ۱۰۳۱ مترمربع

نشانی: تهران- آزاد شهر- خیابان گودرزی - خیابان هفتم شرقی- پلاک ۳