پروژه شیان

نوع کاربری : مسکونی

مساحت زمین ۵۸۵ مترمربع

زیربنای کل ۲۱۰۰ مترمربع

آدرس پروژه: تهران – میدان طجرلو- خیابان شیان سوم – خیابان شکوفه – میدان شکوفه- خیابان رمضان زاده شمالی مقابل پ۵۳

بازگشت به لیست

نمونه کارهای مشابه