پروژه کریستال شیراز

آدرس: شیراز- خیابان قصرالدشت- روبروی بیمارستان فرهمندفر

کاربری: تجاری- اداری

تعداد وتحد: ۱۵ واحد اداری و ۲۳ واحد تجاری

تعداد طبقات: ۱۲ طبقه

بازگشت به لیست

نمونه کارهای مشابه